[Question] Cách sử dụng công cụ SwitchTo trong Browser khi gặp frame nhiều lớp

Dear anh/chị
Em muốn hỏi cách sử dụng Switch đối với trường hợp có nhiều lớp frameset, frame ạ. Vd như trong hình, nếu em muốn tìm tới tag frame menu thì phải làm thế nào?
image

@trantuan24bk nhờ anh support giúp em nhé

Hi Tuan,

Bạn ko cần dùng activity SwitchTo cho frameset, nhưng cần dùng nhiều lần cho các frame nằm ở trong frame nhé (mỗi activity cho 1 frame).
Với trường hợp trường hợp này bạn chỉ cần dùng acitivy SwitchTo với option là frame và value là “menu” để chuyển tới frame menu.

Best regards
Linh

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.