Report bug trên panel view Variables

Dear team,

Hiện tại mình đang thấy có như bên dưới khi chạy debug , phần scroll nó che mất hình kính lúp để view các parameter.

Btw, Mình có chức năng nào để có thể dùng thử hàm cho 1 cái biến hiện tại xem có lấy đc đúng value mình cần hay không vậy Team.

Thank and regards.

Hi @hainhl1 ,

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến akaBot forum nhé. Bên mình đã nhận được và sẽ sớm có câu trả lời nhé

Best regards,
akaBot Support team.

Trường hợp nào bị che mất chức năng view param bạn nhỉ?
Mình test trên cả hai phiên bản akabot và kobot đều không tái hiện được lỗi.

Hải có thể nói rõ hơn yêu cầu kiểm tra giá trị của biến được không ?
Để xem giá trị hiện tại của biến có thể dùng writeLine, log , message box để in ra.
Còn trường hợp support trong debug giống như Visual Studio thì tính năng này bên mình vẫn đang phát triển.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.