Selector trong Windows app

Hi team,

Mình có cần xài selector trên windows app cụ thể là access, trong phần selector như bên dưới

Ví dụ chỗ Access 2007-2016 thay bằng dấu * thì sẽ báo lỗi là ko tìm thấy element. Cho hỏi akabot có support cách này chưa.

@Khang_Pham

Wildcard trong akaBot:

  • Support: Name=’*’
  • Chưa support: Name=‘Navigation Pane Hos*’

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.