Suport API akacenter ver 1.0.1.18

Dear team,
Em đang cần API để call các task có status failed để check hiệu quả của server bot.
Nhờ team hổ trợ giúp em ạ,
Thansk all

Hi @tuanth9 ,

Mình có thể sử dụng tài liệu về các API trên Center để tham khảo nhé, check mục Getjobs.
akaBotCenter-API-Guide1.1.docx (568.6 KB)

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.