Thắc mắc khi viết câu query với column có giá trị null hoặc không null tùy bản ghi

Em có sử dụng activity invoke code
Khi viết 1 câu query:
Dim arrInputData() as Datarow = dtInputData1.select("営業所 ='J005' and 係名称 = '"+strAuthorName+"' and 品番 = '"+drMikomi("Column10").ToString+"'")
Em có in thử câu query ra thấy trường hợp
営業所 ='J005' and 係名称 = 'toannv' and 品番 = ''
thì thấy lúc nào cũng arrInputData.count = 0, mặc dù dữ liệu là có bản ghi thỏa mãn điều kiện trên.
Không biết là trong trường hợp column được check giá trị có thể null hoặc không null thì phải viết câu query thế nào?

@trantuan24bk @ductm1 nhờ anh hỗ trợ anh Toàn giúp em nhé

Hi @toannv ở đoạn select trên bạn lên định nghĩa rõ tên column hơn. câu lệnh trên có thể sửa lại thành

dtInputData1.select("[営業所] =‘J005’ and [係名称 ]= ‘"+strAuthorName+"’ and [品番 ]= ‘"+drMikomi(“Column10”).ToString+"’")

Tên column để trong dấu ngoặc vuông.
Nếu cách trên mà vẫn ko được thì cần đinh nghĩa lại tên column thành tiếng anh, sau đó match lại tiếng nhật sau.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.