Thay đổi log level khi không có license Agent

Dear akaBot team,
Cho mình hỏi có cách nào để thay đổi log level của Studio mà không dùng đến Agent không (nếu không quá phức tạp thì càng tốt)?
Do số lượng license có hạn, nên KH bên mình không có đủ license Agent cung cấp cho tất cả dev trong team, dẫn đến việc đổi log level giữa Info và All trong quá trình dev gặp khó khăn.

Hi anh @nghiabt4,
Hiện tại thì Studio chưa hỗ trợ cho việc thay đổi Log Level. Anh có thể thực hiện workaround sau nhé:

  1. Open: C:\ProgramData\akaBot\setting.json
  2. Navigate to your user setting
  3. Change “logLevel” to these value: OFF, FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG, ALL
1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.