Thay đổi size file log của akaBot

Hi akaBot team!
Hiện tại bên mình đang gặp vấn đề về log của Akabot :

 1. Thay đổi size file log của akabot
  cụ thể file log của akabot rất nặng 10MB, một ngày max là 10 file . Khi khách hàng chạy thử confirm thì trong vòng 1 tiếng đã full 10 file x 10MB.
  Câu hỏi đặt ra là muốn truy xuất log của hơn 1 h trước thì làm thế nào ?
  Việc sửa rule xuất log có phức tạp không ?
  nếu sủa được thì có thể sủa từ 10 MG => 100 MG và 10 file => 30 file được không ?
 2. Trong akabot có phần setting việc xuât log nhưng khi khách hàng thay đổi thì báo lỗi không thay đổi được
  Nhờ các bạn confirm và support giúp dự án.

Hi @luatnv1,

Mình trả lời các ý của bạn nhé.

 1. Để thay đổi configuration của log file, bạn làm theo hướng dẫn sau,
 • Mở notepad với quyền administrator
 • Open file config: C:\Program Files\FPT Software\akaBot Platform\log4net.config
 • Thay đổi số file log max “maxSizeRollBackups”
 • Thay đổi size file log max “maximumFileSize”
 • Task Manager -> Service tab -> Stop/Start akaBotSvc

image

 1. Bạn có thể giảm bớt số lượng execution logs bằng cách thay đổi settings trên giao diện Agent từ ALL sang INFO hoặc WARN.

image

Best regards,
Tran Tuan.

1 Like

Hi @trantuan24bk !
Ở mục 2 bên mình đã làm theo hướng dẫn của các bạn nhưng không thể lưu setting được.
Báo lỗi : Cài đặt center không đúng.
Nhờ các bạn confirm giúp.

1 Like

Hi @luatnv1,

Nếu bạn không mua license Center thì nhập thông tin sau để lưu cấu hình,

Agent key: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Center URL: http://localhost

Best regards,
Tran Tuan.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.