The license machine code is invalid

Hi akabot team,
mình mới dùng akabot có vài hôm thì bị hiện lỗi “The license machine code is invalid”.
Team giúp mình với!