Update Chrome 89 driver

Lỗi khi bot mở Chrome. Phải thêm driver Chrome 89. Chú ý phải thêm đúng version, version mới hơn cũng ko được.

Hi @HongHV ,

Mình làm theo hướng dẫn trong bài viết này để update driver nhé:LINK

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.