Về set up Selector

Khi setup cho chức năng Selector, việc phải check source code trên phần browser cho developer rất phức tạp, có cách nào đơn giản hơn không? ví dụ như có công cụ nào hỗ trợ như UiExplorer chả hạn?

Hi @nguyen_hieu_nghia,

Bạn đang dùng akaBot version nào?

Hiện tại, tính năng giống như UiExplorer bên akaBot chưa support.

Đối với việc select các element trên browser như Chrome, bạn chỉ cần cài đặt chrome extension là có thể inspect khá dễ dàng, không phải dùng F12 như trước đây.

hiện đang dùng trial down từ 2 tháng trươc ạ.

Cảm ơn @nguyen_hieu_nghia đã cung cấp thông tin nhé. Để select các element trên các browser, thì mình dùng inspect trên activity browser nhé.

Best regards,
akaBot Support team.

cho mình hỏi có cung cấp được cái hướng dẫn cài chrome extention của akabot ko?

Hi @nguyen_hieu_nghia,
Bạn làm theo hướng dẫn sau nhé:

  1. Mình mở trình duyệt Chrome lên

  2. Bật Developer mode và ấn Load Package

  3. Tìm đến thư mục
    (C:\Program Files or x86\FPT Software\akaBot Platform\akaBot\BrowserExtensions)

Best regards,
akaBot Support team

2 Likes

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.