Về vấn đề open new tab

Hiện tại có control “close tab”, nhưng e không thấy control open new tab trong mục browser.
Cho e hỏi là vậy làm sao open new tab và thực thi trên tab đó trên cùng browser ạ ?

Dear @lieutienthinh143 ,
Cảm ơn đã gửi câu trả lời đến forum. Team đã tiếp nhận câu hỏi từ phía anh và sẽ trả lời sớm nhất có thể.

Best regards,
akaBot Support team.

Hi @lieutienthinh143 ,

Để open new tab và thao tác được trên tab mới này thì có thể dùng 2 cách:

  1. Dùng “SendHotKey” window activity: Ctrl + T và “Switch To” activity.
  2. Dùng “Inject Javascript” activity với script text: “window.open();” và “Switch To” activity.

Best Regards,
TruongTV10

NewTabExample.zip (3.0 KB)

4 Likes

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.