Về vấn đề run akabot trên nhiều tài khoản khác nhau cùng 1 máy

Cho em hỏi là hiện akabot của mình có khả năng chạy cùng lúc bằng nhiều tài khoản (mỗi tài khoản 1 agent) trên 1 machine không ạ ?
Vì hiện tại khi 1 bot đang chạy thì không start được 1 bot khác chạy trên 1 tài khoản khác.

Center sẽ trả về lỗi : “Could not unlock machine under user AKABOT-02\akabot03. The operation failed. (OS: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0, version 2009, build 19042.572, winServer: False, 64-bit; Platform: 2.0.1.7, 64-bit, enabled: True, registered: True; Path: C:\Windows\System32\akaBotCredentialProvider.dll, v2.0.1.7; Path: C:\Windows\System32\sas.dll, v10.0.19041.1; )”
Máy VM Win 10 , em đã restart nhiều để akabot cập nhật thư viện.

Hi @lieutienthinh143 ,

Cảm ơn đã gửi câu hỏi đến akaBot forum nhé. Bên mình đã nhận được và sẽ sớm có câu trả lời nhé

Best regards,
akaBot Support team.

Hi @lieutienthinh143,

Hiện tại, akaBot không support chạy multi-concurrent user trên Windows single user như Windows 7, 8, 10.

Trên Windows Server, akaBot sẽ bổ sung thêm tính năng này trong các bản release sắp tới.

Regards!

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.