Về version của akabot

Về version của akabot, hiện version của studio,agent, Center ,activities đang như thế nào? các version này được update như thế nào?( theo package hay riêng biệt?, có thông báo gì trước không?.. nói chung là cơ chế quản lý và update của các tool này như thế nào ạ?a

Hi @nguyen_hieu_nghia

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến akaBot forum nhé. Bên mình đã nhận được và sẽ sớm có câu trả lời nhé

Best regards,
akaBot Support team.

@nguyen_hieu_nghia
Hiện tại:

  1. Studio,Agent, Activities: đang theo cùng một version và sẽ release theo cả cục
  2. Center: quản lý version khác (support tương thích các version khác nhau của Studio/Agent)
    Release sẽ gửi mail thông báo cho khách hàng đang sử dụng license của akaBot (tần xuất ~1 tháng/1 version)

Tương lai:

  • Đang phát triển chức năng Repo quản lý activity theo từng version, sau sẽ release activities riêng rẽ theo từng version (đẩy lên repository online/offline)

Dear @nhothuy nghĩa là các version của Center update free để tương thích với version của studio và agent hả ?

Hi @nguyen_hieu_nghia,

Đúng rồi nhé.

Best regards,
akaBot Support team.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.