Về việc khởi động các service trên OS của akaBotCenter

trên OS của akaBotCenter có nhiều service như DB,Apache, Center…, khi khởi động OS có cần chú ý điều gì về thứ tự khởi động tuần tự các service này không?

Hi @nguyen_hieu_nghia

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến akaBot forum nhé. Bên mình đã nhận được và sẽ sớm có câu trả lời nhé

Best regards,
akaBot Support team.

Hi @nguyen_hieu_nghia,
Khi khởi động OS, thì mình không cần chú ý điều gì về thứ khởi động tuần tự các service nhé. Có service TomCat là khởi động sau cùng và mình luôn để ở chế độ “Start” nhé.

Best regards,
akaBot Support team.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.