Xử lý performance chậm

Khi thực hiện thao tác click, forcus trên application windows xử lý rất chậm
Cái này có cách nào cải thiện không, nhờ akabot, support giúp team

Hi @TuongPV ,

 • Ở phần này, có thể bạn đã để timeout ở chỗ nào đó khiến cho tiến trình bị xử chậm. Thông thường Windows có thể wait 30s nên mình có thể thử như ví dụ: Click 1, focus, click 2 ,…
 • Click1 OK đến focus không tìm element có thể đợi 30s
 • Nhờ bạn zip cả folder logs gửi cho team kiểm tra nữa nhé : C:\Users\Username\AppData\Local\akaBot\Logs

đây bạn
Logs.zip (56.6 KB)

Sau khi check file log, thì team có nhận thấy có 1 chỗ mất 50 phút để chạy nhưng vẫn chưa nhìn thấy có gì thay đổi. Không biết trong workflow, bạn có tăng timeout cao hơn hay gì không. Bạn nên thử check lại tất cả đoạn nào nếu có thêm timeout xem

Hiện tại mình đang thấy thời gian thao tác bị delay, nhưng trong setting, lại setting là timeout. Sự tương quan của 2 cái này như thế nào, nhờ bạn giải thích giúp mình với

Bạn thử xem qua timeline hoạt động của Delay với timeout nhé

 • Delay Before: Thời gian chờ (tính theo mili giây) trước khi thực thi hoạt động. Giá trị mặc định là 300 mili giây
 • Delay After: Thời gian chờ (tính theo mili giây) sau khi thực thi hoạt động. Giá trị mặc định là 300 mili giây
 • Timeout: Khoảng thời gian tối đa (tính bằng mili giây) để đợi một hoạt động chạy. Khi hết giờ, hoạt động sẽ bị huỷ. Giá trị mặc định là 3000 mili giây.

Hiện tại 2 thao tác bên dưới, xử lý rất chậm. nhờ bạn check giúp.
[229822892] Type Into
[539033111] Type Into

Cảm ơn bạn. Hiện tại team vẫn đang kiểm tra và sẽ phản hồi sớm lại cho bạn nhé

Bạn mô tả rõ đoạn chậm ở bước nào không? Nếu mình chạy riêng từng cái bước đó với data cứng thì có vấn đề gì không nhỉ?

Phiền bạn gửi thêm cả ảnh Selector nhé

ảnh selection nhé bạn

1 Like

Phiền mình cung cấp thêm 1 số thông tin sau nhé ( hiện tại team vẫn đang điều tra )
Bạn mô tả rõ đoạn chậm ở bước nào không hay là bắt đầu từ Type Into ? Nếu mình chạy riêng từng cái bước đó với data cứng thì có vấn đề gì không nhỉ?

bắt đầu từ [229822892] Type Into
sau khi input data vào, bị delay khoảng 3s.
Mới nhảy đến [539033111] Type Into
=>
Ngoài ra mình cũng thử set cứng data, thì cũng gặp hiện tượng này

1 Like

hi bạn TuongPV!

 • Với windows application khi sử dụng bạn cần chú ý các yêu cầu sau:
 • Khi pick 1 element xong cần chỉnh lại selector sao cho thân thiện, mạc định selector sẽ có rất nhiều element hay bỏ bơt những element ko cần thiết như AutomationID, agument… mà vẫn đủ để bot nhận diện được.
 • Chỉnh lại timeout cho nhỏ xuống, mạc định activity để 30s, bạn chỉnh xuống 2-3s thôi.
 • Với case trên bạn apply 2 cách trên chắc chắn sẽ được.
 • Trước khi bạn click hay typeinto cần chắc chắn element đó tồn tại bằng cách:
 • Sử dụng 1 acvitity dowhile, trong dowhile find control, file control để timeout bằng 2s lỗi vẫn tiếp tục.
 • Khi nào tìm thấy control thì cho exit while
 • Call các lệnh typeinto phía sau chắc chắn ok.
1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.