Xoá bớt Task trên Web Center

Dear @CSD

Task trên con Center của mình đang khá nhiều, nên mình muốn xoá bớt.
Team có thể cho mình xin thông tin các bảng trên MySql liên quan tới Menu Task có thể xoá được không?

Thanks

Hi @TuanNA89 ,

Bạn vào MySQL Workbench => Login “Local instance MySQL80”

Dưới schema “aka_orchestrator” => Tables => Job

=> click vào biểu tượng Table

Thông tin các job/task sẽ hiển thị ở đây nhé. Sau khi xóa bạn bấm Apply là xong.

Trân trọng,
akaBot Support Team