Add SSL cho Web Center

Dear Team,
Mình muốn add SSL cho web center của AKABOT thì cần làm gì ? Nhờ Team hướng dẫn mình.

Hi @Ducnh25 ,

Cho team hỏi key của bạn đang ở dạng gì nhỉ? Đã sang định dạng jks chưa?

Mình đã dùng Open SSL chuyển sang dạng jsk rồi. Key mình đang để luôn trong folder config của Tomcat

Cho mình hỏi thêm là file từ OpenSSL có phải được ở dưới dạng .p12 phải không nhi?

Mình dùng cả keytool trong java để convert nữa. file input dùng đuôi cer, pfx

Hi @Ducnh25 ,

Bạn thử follow instructions qua link này thử xem nhé : LINK

Hoặc LINK 2

Hi @Ducnh25 ,

Bạn thử solution này nha:

 1. Copy file cert vào cùng thư mục chạy openssl ( Cài đặt git bash )
$ openssl pkcs12 -export \
  -in your_crtfile.crt \
  -inkey your_key.key \
  -out your_domain.p12 \
  -name "your_domain" \
  -passout pass:your_pass
 1. Stop Tomcat và truy cập đến file server trong Tomcat (C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.5\conf)

Add thêm đoạn config sau:

< Connector
port=“your_port”
protocol=“org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol”
maxThreads=“200”
scheme=“https”
secure=“true”
SSLEnabled=“true”
clientAuth=“false”
sslProtocol=“TLS”
keystoreType=“pkcs12”
keystoreFile=“your_path\your_domain.p12”
keystorePass=“yourpass”
keyAlias=“your_alias”
/>

 1. Start Tomcat và truy cập vào trang web nhé ( nhớ thêm https )
1 Like

Mình đã làm đc theo hướng dẫn. Cảm ơn Team nhiều !

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.