Agent Pool v.s. Trigger+Queue

Ai cho mình hỏi khi nào cần sử dụng Agent Pool thế? Trước mình có dùng Trigger+Queue thì cũng có kết quả tương tự, vậy khi nào thì sử dụng Agent Pool sẽ lợi thế hơn? :v