Cách chuyển đổi chuỗi thành DateTime và thay đổi định dạng

Hi team,
Mình đang trích xuất một chuỗi từ tệp Excel và tôi muốn thay đổi định dạng ngày, nhưng mình gặp phải lỗi. Chuỗi là: “may 25, 2023” và tôi muốn chuyển đổi nó thành: “25 may 2023”

Chào bạn,
Bạn có thể tạo một biến dt kiểu DateTime với giá trị là DateTime.ParseExact(“May 25, 2023”, “MMMM d, yyyy”, System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture)
Để in biến đó thành định dạng kiểu “25 may 2023” bạn có thể dùng dt.ToString(“dd MMMM yyyy”)
Chúc bạn thành công :innocent: