Cách làm thế nào để khi thay đổi dữ liệu không phải vào code để chỉnh sửa

Hi team,
Mình thường đọc bảng trong excel và lưu nó vào biến value. Các trường dữ liệu như Name, Address thì nó sẽ là value(0), value(1) gì đó.
Tuy nhiên, khi mình muốn thêm trường dữ liệu thì có khi lại làm thay đổi thứ tự value(0), value(1). Team giúp mình làm sao để ko fix cứng dữ liệu, mình chỉ cần chỉnh trong file data Excel thui, không cần phải vào chỉnh code

Chào bạn,
Khi đọc bảng Excel đó bạn có thể tick vào chỗ Add Headers
image
Khi cần bạn có thể truy xuất bằng cách dùng value(“Name”), value(“Address”)
Chúc bạn thành công :innocent: