Cách mở instance default browser

Hi support team,
E có một vấn đề với activity “Open browser” trên Chrome, thông thường khi mở Chrome bằng activity này, akabot sẽ tạo 1 instance chrome mới, bây giờ em muốn mở chrome mặc định, vì trong chrome mặc định em có cài sẵn 1 số extension. Giờ em phải làm như thế nào ạ.
Em cảm ơn!

Hiện tại, activity Browser chưa tương tác được với các extension trên Chrome đâu. Về vấn đề này, team đang phát triển chức năng mới cho activity này và sẽ release trong tương lai nhé.
Cảm ơn bạn đã nêu vấn đề này lên, team sẽ ghi nhận những feedback từ bên mình nhé

1 Like

Cảm ơn a đã feedback, em chỉ cần mở được chrome mặc định thôi không cần tương tác với extension trên đó. Thì có cách nào mở được không a nhỉ. Hiện tại em đang có 1 trang web cần phải vượt 2fa khi login, vì chưa nghĩ được cách nào vượt 2fa nên em đành tạm nghĩ tới cách trust browser khi đăng nhập lần đầu thành công theo cách thủ công, lần sau cho BOT mở lại chrome mặc định đó thì sẽ k cần phải xác thực lần nữa. Mà hiện tại mở chrome bằng akabot nó sẽ mở 1 instance mới nên vẫn phải xác thực.

Hi @Tungts10 ,

Nếu thế bạn thử dùng activity Start Attach for Browser và Attach Browser xem. Việc này có thể sẽ giúp bạn thao tác được 2 trang web cùng 1 lúc. Còn với việc mà thao tác browser để cho Bot mặc định open nguyên trang đó thì team chưa gặp

1 Like

Cảm ơn a đã support ạ

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.