Cách xử lý popup hỏi quyền của trình duyệt

Hi team,
Mình đang có chút vấn đề khi download nhiều file trên hệ thống bên mình, trình duyệt hiện ra cái popup yêu cầu cấp quyền download multiple files như hình, thì mình chưa tìm được ra giải pháp để cho bot nhận diện và bấm được cái nút Allow.
Nhờ team hỗ trợ. Thanks.
image_2021-01-15_153755

Hi anh @sonnt85,

Mình sử dụng activity Keyboard Type để nhận diện và bấm được nút Allow nhé.

keyboard

Keyboard Type 1: (Tab button) Để có thể chọn được vào nút Allow
Keyboard Type 2 : (Enter button): Để bấm được nút Allow

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.