Chụp màn hình một khu vực

Hi mn
Cho em hỏi là làm thế nào để chụp màn hình một khu vực cụ thể trên Chrome?
Em đang gặp vấn đề là nó đang chụp toàn bộ màn hình thay vì chỉ khu vực mong muốn. Có cách nào để chỉ chụp một phần nhất định trên màn hình không ạ?
Em xin cảm ơn!

Hi Thảo,
Bạn có thể chia sẻ ảnh màn hình với activity đó không?
Bạn đã chỉnh sửa selector của nó chưa