Chuyển từ Json thành Data Table

Mình cần chuyển một file json có dạng {“name”: “Pan”, “id”:“123”} về thành một biến data table với các cột là “name” và “id”. Không biết akaBot Studio có activity nào hỗ trợ không? Mình xin cảm ơn ạ

Chào bạn,
Bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Tạo một biến data table có các cột là “name” và “id” (Tạo bằng cách đọc file excel trống hoặc bằng activity Buid Data Table) đặt tên là dtTemplate
  2. Init một dòng trống bằng assign: drNew = dtTemplate.NewRow
  3. Dùng deserialize Json để chuyển json (dạng text) ban đầu thành biến kiểu jObject đặt tên là jsonObject
  4. Gán giá trị drNew(“name”) = jsonObject.SelectToken(“name”).ToString và drNew(“id”) = jsonObject.SelectToken(“id”).ToString
    Chúc bạn thành công ^^