Enter trong native browser

Làm sao để mô phỏng nút enter trên native browser

Đã tìm được cách rồi. Ấn nút + bên cạnh input

1 Like