File log lớn bất thường

Dear Team,
Center của em gần đây có file log lơn bất thường tại vị trí: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.5\logs
Em không rõ vì sao sinh ra vì nó đang chiếm khá nhiều dung lượng của ổ cứng (53 GB)
Nhờ Team tư vấn giúp em.


Level log em đang để là Error
image

Hi @Ducnh25 ,

File log này là do Tomcat tạo ra, nhưng team sẽ cần check thêm lý do file log lại lớn đến như thế. Team sẽ phản hồi lại với bạn trong thời gian sớm nhất nhé.

Hi @Ducnh25 ,

Bạn chỉnh phần config này như thế nào nhỉ?

image
Phần này mình đang để mặc định, không chỉnh gì nhé!

Hi @Ducnh25 ,

Về log stdout không quan trọng nên mình ko config để nó log file này cũng được

  • Bỏ chữ auto chỗ Redirect Stdout => Để không tạo ra file tomcat8-stdout nữa

  • Còn stderr thì kệ nó không sao cứ để, vì chỉ khi từ lỗi trở lên nó mới sinh ra thôi
1 Like

OKie, Mình đã stop Tomcat, xóa file đi và chỉnh lại config theo hướng dẫn.Để theo dõi thêm.Cảm ơn team.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.