Get value selected item combobox

Dear Team,
Hiện tại mình cần get value được chọn tại combobox. Đã sử dụng nhiều activities nhưng không được. Nhờ Team support mình với.
Thanks.

Hi @quangtruong ,

Bình thường thì bạn có thể select value trong combobox ảnh dưới:

Còn muốn Get Text, thì bạn ấn “Pick Target Element” rồi sau đó dùng 1 activity để in ra phần value mình muốn ( ví dụ activity Write Text File hoặc Write Line )
MyCRM.zip (20.7 KB)

Mình cũng đã dùng Get Text để lấy giá trị từ combobox và gán output bằng một biến. Sử dụng Message Box để show giá trị của biến lên. Nhưng kết quả hiển thị lại không có gì.

Nếu vậy thì mình có thể thử check lại combobox xem. Có thể khả năng do combobox nên element chưa thể get được ra value.

Hiện tại thì mình dùng activity Get Text của Windows để lấy với những element như input, label cũng bị tương tự.

Hi,
Mình có thể thử workaround sau:

  • Find control ra biến [ctrl1] thì value sẽ là [ctrl1.AsCombobox.SelectedItem.Text]
1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.