GetFiles tự động thêm giá trị cho Creation Time (To)

Mình sử dụng act GetFiles để lấy tất cả các file trong một thư mục, tuy nhiên khi mình tắt đi rồi mở lại workflow này thì akaBot sẽ tự động thêm giá trị Creation Time (To) vào nên đôi khi bot không lấy đủ hết các file trong thư mục đó
Trường hợp này mình nên xử lý thế nào, xin cảm ơn mọi người.

Hi @albert ,
Bạn thử với Directory.GetFiles(“address”)
rồi for each từng item xem sao

Chào bạn,
Với trường hợp này bạn thử:

  • Đặt CreationTime (To) bằng DateTime.Now.AddDays(9999) hoặc
  • Dùng act Asign: Files = Dicrectory.GetFiles(strFolderPath) trong đó strFolderPath là đường dẫn của thư mục nha
    Chúc bạn thành công ^^

Hãy thử
CreationTime (To)= DateTime.MaxValue
CreationTime (From) = DateTime.MinValue