Hỏi cách sử dụng InjectJs

Chào mọi người,
Mình mới tìm hiểu, tập tành sử dụng akabot studio nhưng có chút vướng với InjectJS.
Mình viết javascript vào file js có return về dữ liệu nhưng mình chưa biết cách hứng dữ liệu trả về như nào. Mình có chụp hình kèm theo nhờ các bạn chỉ giúp mình lỗi ở đâu ạ.

Chào bạn,
Bạn bỏ return ở hàng cuối và thêm một biến kiểu string làm output để hứng kết quả là được nha
image
image

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.