Hỏi về vấn đề akaBot không bắt được selector trên IE Windows Server 2016

Hi akaBot team,
Mình đang gặp vấn đề khi thử nghiệm chạy akaBot trên Windows Server 2016. Process đang thử nghiệm được code trên Windows 10. Hiện tại khi chạy thử thì gặp lỗi khi chạy đến activity IE.TypeInto. Mình kiểm tra lại selector thì không thể lấy được selector của input text box, check trong sync tree cũng không tìm được input tag (xem hình đính kèm ở dưới, mình test trên cùng 1 trang web).
1.Lấy selector trên WindowsServer 2016


2.Lấy selector trên Windows 10:

Nguyên nhân mình nghĩ có thể là 1 trong 2 yếu tố sau:

 • Do IE của Windows Server 2016 có điểm khác biệt, với setting mặc định không lấy được selector.
 • Do IE đang được thiết lập ở chế độ Enhannced Security Configuration.

Các bạn hỗ trợ mình kiểm tra vấn đề này được không?

1 Like

Hi Nghĩa,

Để lấy được selector đúng cho các các activity IE, bạn cần cài đặt như sau nhé:

 1. Internet Explorer Zoom 100%
  IE_Zoom
 2. Display Settings Scale and Layout 100%
  Windows_DisplaySettings
 3. Tắt Enhanced Protected Mode của Internet Options
  IE_InternetOptions

Bạn kiểm tra lại các options này và thử lại nhé

Best regards,
Linh.

3 Likes

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.