Hỏi về việc get all properties của WPF app trên windows

Dear team,

Hiện tại mình đang dùng activity [Get Property] để lấy các properties của element lên. Vì không biết có thể get đc những properties nào nên mình đang muốn get all sau đó foreach cái list này để biết nó có attribute gì. Thì với mong muốn trên thì mình có thể hiện thực nó bằng cách nào đó được không? Nhờ team chỉ giúp mình với ạ.

P/S: Mình có dùng 1 tool của Microsoft(Accessibility Insight) để get mấy cái properties của element trên màn hình xem thử thì thấy hầu như các properties mà tool này đọc được thì trên akabot get ra theo key như vậy được. Không biết có thuộc tính nào mà akabot get đc nhìu hơn tool này không ?

Thank and regards.

Cảm ơn @hainhl1 đã liên hệ đến akaBot forum nhé. Bên mình đã nhận được câu hỏi của bạn và sẽ sớm có câu trả lời nhé

Best regards,
akaBot Support team.

Hi anh Hải,
Hiện akaBot ko có activity support việc lấy 1 lít tên các Property của element.

Anh có thể tham khảo Microsoft để lấy các tên các Property nhé ạ.
Type.GetProperties Method (System) | Microsoft Learn.
Object.GetType Method (System) | Microsoft Learn

Best regards,
Linh

2 Likes

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.