Issue không chạy đc execbot

Hi team,

Hiện giờ các file main.xaml không thể chạy được file bat, khi chạy đều hiển thị lỗi file path invalid
Nhờ team support nha

Hi @NgocLCT ,

Về lỗi này có thể do lúc install akaBot, bạn đã cài đặt akaBot khác với đường dẫn của file bat execbot nên dẫn đến không tìm thấy file path. Cách xử lý như sau:

  • Gỡ ra và cài lại akaBot ( để đường dẫn mặc định và đồng thời check lại đường dẫn trong execbot )
1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.