Issues with edge

+Sau khi fix lỗi trên , nhưng vẫn không mở đc “pick target element” trên edge được , không bị trên chrome và firefox