Khả năng tương tác của akabot với các web app

Hi all, cho mình hỏi akaBot có thể tương tác với những loại web app nào thế?

Theo mình biết thì thế này:

  1. Tương tác Chrome/Edge/Firefox: 100% tự động được
  2. Tương tác IE: ~90%
  3. Tương tác Java applet & Flash: Không tương tác được mà phải dùng OCR/Click Image
    Loại này thì nhận diện thế này: