Không đăng nhập được web khi chạy bot

Hi team,

Mình đang gặp vấn đề về bot. Khi điền username và password lần đầu tiên khi chạy thì bot sẽ không đăng nhập được vào website. Trong khi đó, mình vẫn dùng username và pass để đăng nhập web như bình thường

Hi @NgocLCT ,

Bạn check xem lúc đăng nhập trên web có phải điền thêm domain công ty không? Ví dụ: [email protected]… Nếu có, thì lúc điền username lần đầu thì bạn điền vô và check xem nhé

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.