Không load được file python

Main.rar (1.8 KB)

Hi @quangvd3011,

Cảm ơn đã gửi file, để team check và phản hồi lại cho bạn sớm nhất có thể

Hi @quangvd3011 ,

Hiện tại, mình chạy file script ở Python x64 nhé và bỏ đoạn “Working Folder” đi, chỉ cần quan tâm Python Path thôi
Ở phần Python Path, mình chú ý là cần trỏ đến file python.exe nên khi download mình nên download bản " Windows embeddable package (64-bit)"

Và do bên akaBot đang bị lỗi python trên phiên bản x86 nên sẽ có update để fix lỗi này, mong bạn thông cảm nha :yum:

Mình gửi file example của mình + file python script : Python.zip (3.0 KB)

Happy weekend!

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.