Không thể truy cập vào Center

Hi Team,

Nhờ Team check giúp em lỗi này do bên Center hay do bên mạng IT chặn (IT đã mở mạng này ròi ạ). em không biết được nguyên nhân lỗi này nên ko thể connect agent với center.