Không thể xóa empty column

Xin chào,

Mình có 1 file excel và đang muốn xóa 1 cột thừa trong đó
Đây là file excel test và cột mình muốn xóa cột D
test.xlsx (8.8 KB)

Hi @tuanmon ,

Bạn sử dụng activity “Remove Data Column” nhé
Bạn check qua file example: ExampleExcel.zip (2.7 KB)

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.