Không tìm thấy Data Scraping trên akabot studio

Dear anh em Akabot,

Mình muốn dùng Data Scraping thì lấy nó ở chỗ nào vậy, mình ko thấy nó trên studio.

Xin cảm ơn !

Hi @vuonghv ,

Bạn có thể sử dụng activity Extract Structured Data nhé.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.