Lỗi do Chrome version?

image

Hi anh @HongHV,

Lỗi này là do Chrome driver bị lỗi hoặc không tương thích ạ. Hiện akaBot bản mới nhất đã fix lỗi này, nên phiền anh update là dùng được bình thường nhé anh.

Best regards,
akaBot Support team

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.