Lỗi hết license

Hi anh @HongHV ,

Trường hợp này có thể liên quan đến một số vấn đề sau:

  • License hết hạn
  • akaBot Agent chưa được activate
    Anh check lại tất cả trường hợp trên để fix issue này nhé

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.