[ lỗi khi gọi api | you need provide a model parameter ]

Mình đang muốn call API của chatGPT, mình chắc chắn rằng đã cung cấp đủ endpoint và API KEY.
Đây là phần body của mình
“{
‘model’: ‘text-davinci-edit-001’,
‘input’: ‘What day of the wek is it?’,
‘instruction’: ‘Fix the spelling mistakes’,
}”
Đây là headers của mình
Content-Type; application/json

Chào bạn @Hoc ,

Bạn thêm Bearer header như ảnh dưới, và tăng request timeout lên khoảng 12.000:
GPTApiHeader

Ngoài ra bạn nên sửa body format thành json:
GPTApiBodyFormat

Và tạo body theo cấu trúc sau:
GPTBody

Nếu vẫn không được, bạn có thể kiểm tra lại Doc của OpenAi xem Endpoint và body đang dùng đã đúng chưa nhé.

Trân trọng,
akaBot Support Team