Lỗi khi sử dụng step "Type Into"

Khi thực hiện input data bằng step “Type Into”. Thỉnh thoảng phát sinh bug “Data input không chính xác”
Đã thực hiện write log thì giá trị biến tmpFile đang đúng
Mô tả:
Tại step : [520050209] Assign
giá trị được gán: tmpFile = Directory.GetCurrentDirectory + “\input” + row.Item(21).ToString
Giá trị đúng khi thực hiện “Type Into” phải là:
D:\ToolSimulator\aBotDemoFinal_6-21-2021\input\AT-03_テストデータ_221000047002_AT_00005_v1.0.txt
Nhưng thực tế khi input là :(Thừa kí tự “ak”)
D:\ToolSimulator\aBotDemoFinal_6-21-20ak21\input\AT-03_テストデータ_221000047002_AT_00005_v1.0.txt
image
Nhờ akaBot support giúp

Hi @TuongPV ,

Hiện tại thì team vẫn chưa hay nhận được bất cứ phản hồi nào về case này, để team điều tra kĩ hơn rồi phản hồi lại cho bạn nhé

Anh thử fix cứng và test rồi messenger box phần Directory.GetCurrentDirectory xem có bị lỗi không ạ?

Mình có chạy thử thì không hiện ra lỗi giống bạn. Có khả năng lỗi từ folder nên bạn thử check lại xem

Với windows acvitity, trước khi type into bạn lên Terminate những phần mềm control đến bàn phím như “Unikey.exe” để đảm bảo tính chính xác.

  • Nếu vấn ko được, hay cũng cấp thêm các thông tin sau: Type Into lệnh trên luôn luôn lỗi hay thỉnh thoảng mới bị, bạn typeinto vào đâu? có thể gửi file mẫu .xaml trên ko.

Thỉnh thoảng mới bị nhé bạn.
Mình file .xaml bên dưới là đoạn setting bị lỗi của mình

Nếu mình add thêm 1 step write file trước khi dùng step Type input thì không phát sinh bug

Hiện tại ở phần này có thể bị gây ra do keyboard input nên trong trường hợp như thế này để tránh bị sai kí tự, bạn nên lưu ý 1 vài điểm sau khi dùng Type Into:

  • Kiểm tra những phần mềm như “Unikey”
  • Để keyboard language về EN
  • Check đường dẫn file để tránh không bị trường hợp thừa kí tự

Mình đã thử nhưng vẫn bị lỗi.

Vì mình phải demo cho khách hàng, nên akaBot có thể support trực tiếp bằng “Microsoft Teams” được không
account của mình là: TuongPV3

Đã support, case này chỉ cần tăng thời gian “Delay Between Keys” lên ví dụ 300 trong activity typeinto

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.