Lỗi Licence khi chạy framework mặc dù đã add akabot Studio


Mình đã add license vào aka studio và đã code được rồi nhưng đến khi chạy file execbot.bat thì lại báo lỗi như trên ảnh!

Mong mọi người giúp mình với ạ

Hi @Daniel ,

Trường hợp này có thể liên quan đến một số vấn đề sau:

  • License hết hạn
  • akaBot Agent chưa được activate
    Bạn check lại tất cả trường hợp trên để fix issue này nhé
1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.