Lỗi vận hành trên agent

Hi akaBot team,
Mình nhận được câu hỏi về lỗi agent cannot be unlocked (hình đính kèm). Mọi người có biết nguyên nhân tại sao xuất hiện lỗi này, và làm thế nào để khắc phục/tránh được lỗi không nhỉ?
無題

@nhothuy @Le_Linh nhờ 2 anh hỗ trợ giúp em nhé

Hi Nghia,

Khả năng là do akaBot nhận diện nhầm session state của user hiện tại là locked.
Bạn dùng Task Manager để stop và start lại akaBot Service xem.

image

Regards!

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.