Lưu dữ liệu trả về từ Inject JavaScript

Mình sử dụng Inject JS (B) của akaBot Studio để lấy dữ liệu trên nền web bằng câu lệnh JS, không biết có cách nào để lưu dữ liệu đó về không nhỉ mình thấy có tham số output result nhưng kết quả không được lưu vào đó. Câu lệnh của mình đơn giản là “document.getElementById(‘test’)”. Nhờ mọi người giải đáp giúp mình xin cảm ơn. :man_student:

1 Like

ví dụ tui có biến var data = true; trong js

trong akabot hãy inject “return data;”