Lấy output từ Inject JS

Để click vào một phần tử trên trang web mình dùng java script và activity inject javascript để truyền file js đó vào, tuy nhiên mình muốn output ra một giá trị từ inject js đến akaBot Studio thì phải làm thế nào ạ? Đại loại như trả về true nếu click thành công và false nếu click thất bại. Mình xin cảm ơn ạ

1 Like

ví dụ tui có biến var data = true; trong js

trong akabot hãy inject “return data;”

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.