Làm sao để lấy dữ liệu là số

Use case của mình như sau:
**Use case **
LOREM LS8515, WEN+ FEED, WATER (E570)
LOREM IPSUM 8515
LOREM IPSUM-8515
LOREM IPSUM8515
LOREM IPSUM8515 WATER2570

Output mình mong muốn: 8515

Bạn có thể sử dụng Regex để lấy được số 8515.
Đây là 2 regex mẫu để lấy số này:
Với các dòng LOREM IPSUM: LOREM IPSUM\D*(\d+)
Với dòng: LOREM LS: LS(\d+)

Hãy sử dụng activity Regex trong akaBot để sử dụng những biểu thức Regex này để lấy dữ liệu.
Chúc bạn thành công.

1 Like