Làm sao get được selector Window Save As rút gọn và set Selector động

Hi đội ngũ hỗ trợ Akabot
Tôi có 2 vấn đề cần hỗ trợ như sau:

  1. Hiện tại tôi có get selector của combobox nhập path save file của window save As bằng Window selector tool
    thì nhận thấy selector rất dài.
<app FileName='%ProgramFiles%\Google\Chrome\Application\chrome.exe' ProcessName='chrome' Arguments=' --new-window= *; --start-maximized ' Selector='Windows' SearchDescendants='False' /><ctrl Name='* - FI2.0 -*' ClassName='Chrome_WidgetWin_1' ControlType='Pane' FrameworkId='Win32' /><ctrl Name='Save As' ClassName='#32770' ControlType='Window' FrameworkId='Win32' /><ctrl ClassName='DUIViewWndClassName' ControlType='Pane' FrameworkId='Win32' /><ctrl Name='File name:' ClassName='AppControlHost' ControlType='ComboBox' AutomationId='FileNameControlHost' FrameworkId='DirectUI' /><ctrl Name='File name:' ClassName='Edit' ControlType='Edit' AutomationId='1001' FrameworkId='Win32' />

ví dụ: tôi đang get 1 selector window save as nó rất dài và luôn có phần

<app FileName='%ProgramFiles%\Google\Chrome\Application\chrome.exe' ProcessName='chrome' Arguments=' --new-window= *; --start-maximized ' Selector='Windows' SearchDescendants='False' /><ctrl Name='* - FI2.0 -*' ClassName='Chrome_WidgetWin_1' ControlType='Pane' FrameworkId='Win32' />

Trong khi phần này tôi đã đưa nó vào window scope và các selector con trong cope chỉ là partial selector nên tôi đã thử loại bỏ phần đó, nhưng dường như nó không tìm thấy và không làm việc
Nên tôi đã giữ nguyên các selector mặc dù đã nằm trong Window Scope thì nó vẫn hoạt động bình thường

  1. Đối với các selector select item, tôi cần truyền động value được setting từ config file thì làm như thế nào
    Ví dụ tôi cần chọn vào menu Project trên Jira và chọn 1 item con trong đó khi dropdown được sổ xuống mà item được setting tại config nhưng tôi đã thử truyền parameter vào inner text nhưng nó không tìm thấy

    Đối với Uipath chúng ta có property selector là aaname để có thể truyền 1 biến số item vào trong code dưới dạng method String.Format .
    Vậy đối với Akabot thì sao có hình thức nào hỗ trợ không ạ?

Nhờ đội ngũ hỗ trợ Akabot và Akabot Community giải đáp và đưa ra solution giúp ạ

Chào bạn @taivc3 ,

Với vấn đề 1, hiện tại package Windows chưa hỗ trợ partial selector nhé.

Với vấn đề 2, akaBot có hỗ trợ biến string. Bạn chuột phải vào field cần dùng biến → chọn create/choose variable/argument như hình dưới nhé:

Trân trọng,
akaBot Support Team

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.