Làm thế nào để đọc được nội dung file PDF

Làm thế lào để đọc được 1 file PDF. Tìm hiểu trên UiPath có tool nhưng trên akaBot không thấy.Liệu có cần install thêm

Hi @doantien ,

  • Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho team. Về vấn đề này, akaBot vẫn chưa có bộ cài riêng để thao tác với PDF file, thay vào đó chúng ta có thể thao tác bằng cách dùng activity OCR.
  • Hiện tại, team đã và đang phát triển thêm bộ PDF và có OCR chọn vùng để cho người dùng có thể thao tác dễ dàng nhé.

PDF của bạn là dạng ảnh hay phần mềm convert ra?
Ý là: PDF 1 file ảnh chụp như hóa đơn điện tử, ảnh scan văn bản, hay là 1 file pdf được export ra từ 1 phần mềm # ví dụ 1 van bản word export ra pdf

Nó là từ 1 file word được in ra PDF

Hi @doantien ,

Mình có thể dùng activity “Export to PDF” để convert từ file Word, rồi sau đó dùng activity OCR để scan và thao tác nhé

có thể đang hiểu nhầm ý của mình…file đầu vào của mình là file PDF. Khách hàng làm văn bản bằng word rồi in ra PDF gửi cho mình…công việc của mình là đọc lấy dữ liệu “ngày /tháng /năm” trên file PDF đó.
Mình đã tử OCR nhưng đang gặp vấn đề là dù mở file PDF nào thì cái giá trị đọc ra vẫn không đổi…nó vẫn là cái giá trị mà mình đã " Take a Screenshot" ban đầu

image
ví dụ mình làm ntn…và kết quả trả về luôn là 28.07.2021 cho dù file PDF mở ra là file khác

Bạn có thể thử như sau:

  • Mỗi 1 lần chụp ảnh thì dùng activity Take Screenshot
  • Tiếp đó, load ảnh được vào trong OCR để scan

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.